ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR DE LEVERANCIERS VAN:

Delitraiteur N.V. met maatschappelijke zetel te Nijvel, Naamsesteenweg 59, 1400 Nijvel  BTW-BE-0440-017-239 –  (hierna “de Koper”)

Bijgewerkt op 02/06/2022

ARTIKLE 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Algemeen – de huidige algemene aankoopvoorwaarden (hierna de “AAV”) hebben tot doel de voorwaarden van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen de Koper enerzijds, en zijn Leveranciers (hierna “de Leverancier”) anderzijds vast te leggen.

De huidige AAV zijn bepalend bij het afsluiten van de overeenkomst uit hoofde van Delitraiteur S.A.

De aanvaarding van bestellingen of van een aankoopcontract stemt vanwege de Leverancier overeen met de aanvaarding zonder voorbehoud van alle onderhavige AAV. Deze zijn van toepassing ongeacht de bestellingswijze (digitaal, e-mail, fax, post…) en zelfs als de huidige AAV niet zijn opgenomen in de bestelbon.

De Leverancier doet aldus uitdrukkelijke afstand van alle clausules of voorwaarden die afwijken, verschillen van of strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, en ongeacht de benaming van zijn dienaangaande eigen clausules of voorwaarden, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de Directie van de Koper.

Elke latere bestelling, mondeling, telefonisch, digitaal, fax, of op enige andere wijze wordt en blijft exclusief beheerst door onze AAV, zelfs indien de documenten of facturen die de Leverancier bij deze gelegenheid heeft opgesteld een verwijzing naar enige algemene voorwaarden bevatten.

In geval van weigering om deze AAV – of enige latere versie aangenomen in overeenstemming met artikel ‎1.2 van de AAV – toe te passen op een bestelling of koopcontract, heeft de Koper het recht om elke bestelling op te schorten totdat de toepasselijke voorwaarden zijn overeengekomen.

1.2 Wijzigingen van de AAV – De AAV zoals gepubliceerd op de website van de Koper kunnen eenzijdig door de Koper worden aangepast. Deze aangepaste AAV zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele relaties tussen Partijen in geval van ontstentenis van schriftelijke betwisting ervan door de Leverancier binnen 10 kalenderdagen na mededeling van deze nieuwe voorwaarden per brief, fax, mail, verwijzing naar het URL-adres …

1.3 Individuele afwijkingen – Onverminderd het recht van de Koper om eenzijdig zijn AAV aan te passen overeenkomstig artikel ‎2, zijn individuele en specifieke afwijkingen van onderhavige AAV alleen geldig en bindend voor de Partijen indien zij schriftelijk worden vastgesteld.

ARTIKLE 2. PRIJS

2.1 Vaststelling van de prijzen – De prijzen, met inbegrip van kortingen van welke aard ook, worden in onderling akkoord bepaald. Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst, worden alle zendingen franco gestuurd. Er wordt geen enkel voorschot op vrachtbrief aanvaard.

De Leverancier verbindt zich ertoe dat de Koper prijsvoorwaarden geniet die hem, na toepassing van een gebruikelijke winstmarge, toelaten zich te positioneren volgens de beste publieksprijzen op de markt van het land waarvoor de producten zijn bestemd. Elke uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst over een tarief wordt automatisch van rechtswege beëindigd indien zij de Koper niet langer in staat stelt zich te positioneren conform de marktprijs van de concurrentie.

Onder voorbehoud van het artikel ‎2.2 van de AAV zijn de prijzen op de bestelbon van de Leverancier bindend, niettegenstaande andersluidende aanwijzingen of bedingen van de Leverancier.

De Leverancier verbindt zich ertoe om de Koper te laten genieten van promotievoorwaarden die hem in staat stellen om zich, na aftrek van zijn gebruikelijke winstmarge voor promoties, te positioneren volgens de beste promoties die op de Belgische en Luxemburgse markt te vinden zijn.

Voor alle promotiebevestigingen zal geen enkele latere afzwakking van de promotie door de Leverancier, die deze minder voordelig zal maken voor de Koper of zijn klanten, worden aanvaardt, hetzij op het niveau van de toegestane promotiekortingen, hetzij op het niveau van de toegestane consumentenvoordelen.

De Koper bepaalt te goeder trouw en volgens zijn behoeften het volume van de promotionele bestellingen voor al zijn winkels. Het instellen van quota of beperkingen van de bestellingen geeft aanleiding tot de in artikel ‎4.3 bedoelde logistieke sancties.

De Koper factureert de Leverancier voor alle voordelen die gedurende de promotieperiode aan zijn klanten worden toegekend (bv. aanbiedingen voor meervoudige aankopen en getrouwheidsaanbiedingen), met inbegrip van alle belastingen, commerciële diensten en administratieve kosten.

In afwijking op de voorgaande alinea’s, wanneer de promotie betrekking heeft op landbouw- en/of voedingsproducten en de Leverancier het attest op erewoord heeft overgemaakt aan de Koper, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de AVV, zal de Leverancier er enkel toe gehouden zijn alle of een deel van de kosten die verbonden zijn aan elke promotiekorting te dragen mits hij zijn voorafgaande toestemming heeft verleend. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het bewijs van voornoemde toestemming via elk rechtsmiddel kan worden geleverd, inclusief door het overleggen van de e-mails die zijn uitgewisseld tussen de partijen. Bovendien verleent de Leverancier aan de Koper het recht om de voorwaarden van de promotie te wijzigen wanneer hij vaststelt dat de Leverancier gunstigere voorwaarden heeft toegekend aan een van zijn concurrenten, wat in strijd is met onderhavig artikel. In dit geval zullen de voorwaarden worden gewijzigd voor zover dit nodig is om de Koper toe te laten zich af te stemmen op de concurrerende promotie.

2.2 Prijswijziging – Elke prijswijziging moet gerechtvaardigd worden door economische en objectieve elementen en voorgesteld worden via elektronische of gedematerialiseerde weg, met ontvangstbewijs aan de Koper of, in voorkomend geval, aan de aankoopcentrale van Louis Delhaize Groep, en dit ten minste 3 maanden vóór de inwerkingtreding ervan, met dien verstande dat geen enkele prijswijziging kan ingaan tijdens de maanden juli, augustus en december, in die zin dat indien de opzegtermijn van 3 maanden verstrijkt tijdens één van deze maanden, de inwerkingtreding van de prijswijziging automatisch wordt uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.

Op alle seizoensgebonden en collectieproducten met een voorafgaande bestelling van 3 tot 12 maanden zal geen prijsverhoging worden aanvaard na plaatsing van bestelling die daarop specifiek betrekking hebben.

 

ARTIKLE 3. FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Facturatie – Elke factuur moet in één exemplaar aan de Koper worden toegezonden in de vorm van een standaard pdf-bestand (ISO – 32000) per e-mail, via GS1 HO2C Order to Cash geharmoniseerde INVOIC-berichten (EDI), of per post. Op de factuur moeten het leveringsadres, het factuuradres, het bestelnummer en het nummer van de leveringsbon, het schapnummer en de artikelcode, de streepjescode, de omschrijving, de hoeveelheid (totaal per artikel), de eenheidsprijs (uitgesplitst in brutoprijs, factuurkorting en nettofactuurprijs voor elk artikel), de totale prijs, de instrastat-code, de douanecode (bij invoer), het gewicht en de afmetingen van het artikel en het totale gewicht worden vermeld. Onderaan de factuur is een overzicht opgenomen van de belastingen en heffingen (met toepasselijk btw-tarief).

De facturen moeten worden gesorteerd op artikelcode van de Koper, artikelcode van de Leverancier of een oplopende EAN-code.

De e-mail dient één bijlage van de factuur of creditnota te bevatten (slechts één factuur/creditnota per pdf-document), evenals eventuele bewijsstukken (ontvangstbewijzen, enz.). Indien mogelijk bevat de e-mail geen andere tekst. In het onderwerp van de e-mail moet de factuur zelf worden vermeld, d.w.z. de referentie of de datum.

Wanneer de facturen in pdf-formaat worden verzonden, worden niet langer papieren versies met de post verstuurd.

De goederen die het voorwerp uitmaken van afzonderlijke bestelbonnen, moeten afzonderlijk worden gefactureerd. Bovendien mogen verschillende schappen niet samen op dezelfde factuur worden gegroepeerd.

Retourzendingen van verpakkingen en leeggoed, evenals retourzendingen van goederen (met vermelding van het ordernummer) worden afzonderlijk gecrediteerd (afzonderlijke creditnota).

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Koper indien nodig (en met name in geval van samenwerkingen en/of promoties die door de Leverancier zijn toegekend of in geval van fout in zijn facturen) een van de volgende mogelijkheden kan implementeren:

In voorkomend geval zal de Leverancier over een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de factuur of de creditnota beschikken om deze te betwisten. Zo niet zullen ze beschouwd worden als te zijn aanvaard.

3.2 Betalingstermijnen – In afwijking op de aanvullende bepalingen van het toepasselijk recht krachtens artikel ‎1, wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat:

In afwijking op de voorgaande alinea, wanneer het toepasselijk recht het Belgisch recht is, bedraagt de betalingstermijn 60 dagen. De startdatum van de betalingstermijn zal de datum van ontvangst van de goederen of de datum van de factuur zijn wanneer deze later valt. Wanneer meerdere leveringen aanleiding geven tot één enkele factuur, zal het vertrekpunt de dag van de laatste levering of van de factuur zijn, wanneer deze later valt. Op de factuur moeten verplicht de gegevens vermeld staan die opgenomen zijn in artikel 3.1 van onderhavige algemene voorwaarden; zo niet zal de startdatum van de betalingstermijn uitgesteld worden zonder enige andere waarschuwing tot de dag waarop een factuur overeenkomstig artikel 3.1 wordt overgemaakt.

In afwijking op alle voorgaande bepalingen, wanneer de betaling betrekking heeft op landbouw- en/of voedingsproducten en de jaaromzet van de groep waartoe de Leverancier behoort meer dan 350 miljoen euro bedraagt, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen vanaf (a) het verstrijken van de leveringstermijn in geval van regelmatige leveringen; (b) de leveringstermijn ingeval van eenmalige levering of (c) de datum waarop het te betalen bedrag is vastgelegd. De laatste van deze data wordt weerhouden. De Leverancier die deze kortere termijn wil inroepen, zal contact opnemen met de Koper en hem vóór het vertrekpunt van de termijn van 30 dagen een attest op erewoord overmaken waarin hij bevestigt dat de omzet van de groep waartoe hij behoort lager is dan 350 miljoen euro. Op verzoek van de Koper zal de Leverancier hem ook elk relevant bewijselement overmaken en, in het bijzonder, zijn geconsolideerde rekeningen. Indien de Leverancier een dergelijk attest niet overmaakt aan de Koper, zal hij zich niet kunnen beroepen op de afwijkende termijn van 30 dagen.

In alle voorgaande gevallen moeten op de factuur verplicht de gegevens vermeld staan die opgenomen zijn in artikel 3.1 van onderhavige AAV zo niet zal de startdatum van de betalingstermijn uitgesteld worden zonder enige andere waarschuwing tot de dag waarop een factuur overeenkomstig artikel 3.1 wordt overgemaakt.

3.3 Betalingsvoorwaarden – In het kader van de beveiliging van betalingen worden betalingen van facturen uitsluitend uitgevoerd op naam van de Leverancier. In geval van factoring kan de betaling alleen geschieden via een financiële instelling die door de Koper is erkend.

Onder voorbehoud van de toepassing van de relevante dwingende bepalingen, kan de Koper in geen geval hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de facturen van de Leverancier aan zijn onderaannemers en vervoerders, waarbij in dit geval alleen het recht van toepassing is dat bepaald is in overeenstemming met het onderstaande artikel ‎23.1.

ARTIKLE 4. LEVERINGSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN

4.1 Algemeen – De leveringstermijnen zijn strikt. De Leverancier verbindt zich ertoe de bestelde hoeveelheden te leveren en de leveringsdata, -termijnen en -voorwaarden strikt na te leven die werden bepaald bij de bestelling.

Alle goederen moeten, op straffe van weigering, vergezeld worden van een gedetailleerde leveringsbon in tweevoud, met vermelding van het bestelnummer. Het moet eveneens vergezeld gaan van alle vereiste documenten in het kader van wettelijke aangiften zoals documenten voor accijnzen, AGD (administratief geleidedocument), Sanitel-document, traceerbaarheid …

In geval een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, houdt de Koper zich het recht voor de bestelling te annuleren of de goederen terug te sturen, of een deel of de gehele levering te weigeren, zonder dat de Leverancier enig recht heeft op vergoeding of tegenprestatie. De kosten van de retour en terugname van de goederen zijn ten laste van de Leverancier.

De Leverancier is verantwoordelijk voor elke verlies of beschadiging die zich tijdens het transport kan voordoen.

Levering: de Leverancier zal zich ervan verzekeren dat de vervoerder die hij heeft gemandateerd in staat is de goederen in goede staat te leveren en in strikte naleving van hygiëne-, kwaliteit- en veiligheidsregels (voornamelijk naleving van de temperaturen, versheid en rijpheid van de producten, gewicht, kaliber, conforme verpakking en etikettering, houdbaarheid van producten gegarandeerd bij levering, THT, TGT …) en de dag en uur van afspraak, en zich aan de vervoerswetgeving te houden. De vervoerder laadt de goederen uit.

4.2 Boetes voor vertragingen – In geval van een vertraging van één uur of meer op de dag van de geplande levering, zal de Leverancier een vergoeding voor administratieve en logistieke kosten verschuldigd zijn tot een maximum van 50 euro (excl. btw) per uur vertraging, wegens het niet nakomen van de afspraak. Dit bedrag wordt niet opgeteld bij de eventueel in rekening gebrachte schadevergoeding en rente per dag vertraging.

In geval van laattijdige levering na de dag van de vastgestelde levering zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Leverancier administratieve en logistieke kosten verschuldigd ten belope van 2% van de waarde van de bestelling exclusief btw, met een minimum van 125 euro per referentie, per dag vertraging.

In geval van een levering in het kader van een promoactie (via de folders van de Koper, of elk ander medium) worden bovendien de in de vorige alinea bedoelde kosten in geval van vertraging vermeerderd met schadevergoeding en interesten. Zij worden vastgesteld op 5% van de waarde exclusief btw van de te laat geleverde bestelde producten, met een minimum van € 125 per referentie, per dag vertraging.

In geval van herhaling binnen de 12 maanden die volgen op de laattijdigheid die geleid heeft tot de vordering van de schadevergoeding hierboven, wordt het geheel van de bedragen die in de leden hierboven werden voorzien automatisch van rechtswege verdubbeld.

De Partijen komen overeen dat deze boetes en schadevergoeding in verhouding zullen staan tot het te verwachten verlies dat de Koper zou kunnen lijden indien de Leverancier de leveringstermijnen niet wordt nageleefd.

4.3 Servicepercentage en logistieke vergoeding

4.3.1 Er moet een servicepercentage worden bereikt voor alle productcategorieën – Het servicepercentage is de verhouding tussen het “bestelde”, met betrekking tot de operationele context, en het geleverde, in aantal VE (Verkoopeenheden) (“Servicepercentage”), berekend in overeenstemming met artikel 3.2.

Het upstream Servicepercentage van de Leverancier wordt gemeten in de toeleveringsketen op het moment van levering of inzameling.

Het wordt beschouwd als een essentieel element voor de beoordeling van de kwaliteit van de door de Leverancier verleende dienst en het servicepercentage voor de consument, wat het gemeenschappelijke doel van de Partijen blijft.

Het maandelijkse servicepercentage van de Leverancier moet gelijk zijn aan of hoger moeten zijn dan:

4.3.2 Het Servicepercentage wordt als volgt berekend – Alle leveringen van een kalendermaand (van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van deze maand) worden vergeleken met de overeenkomstige bestellingen: aantal eenheden (uitgedrukt in VE) van geleverde producten binnen de overeengekomen termijn ten opzichte van het aantal geldig bestelde producten.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de niet-levering of onvolledige levering en weigering van niet-conforme producten.

Bij de berekening van het servicepercentage wordt geen rekening gehouden met het volgende:

De berekeningswijze van het Servicepercentage is als volgt:

Feitelijk geleverde hoeveelheid VE / Aantal bestelde VE* 100

Het niveau en de kwaliteit van het maandelijkse Servicepercentage worden gedeeld tussen de Koper en de Leverancier; de afwijkingen met de doelstellingen en de oorzaken ervan zullen regelmatig worden geanalyseerd bij elke toeleveringsmanager van de Leverancier en de Koper.

4.3.3 Logistieke vergoedingen voor het servicepercentage – In geval van niet-naleving van de in het artikel bedoelde servicepercentages 3.1 is de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse logistieke vergoeding verschuldigd, berekend volgens de volgende formule:

Indien het Servicepercentage van de promotieproducten geen 100% bereikt en het maandelijkse servicepercentage voor dezelfde maand geen 98,5%, worden de logistieke vergoedingen die verschuldigd zijn voor elk van de in artikel 4.3.1 bedoelde servicepercentages, gecumuleerd.

De Partijen komen overeen dat deze schadevergoedingen in verhouding zullen staan tot het te verwachten verlies dat de Koper zou kunnen lijden indien de Leverancier de Servicepercentages niet zou naleven.

4.4 Beginsel van volledige vergoeding van de schade – De schadevergoeding waarin de artikelen 2 en 4.3 voorzien, kan worden gecumuleerd. Het totaal van de bedragen die verschuldigd zijn krachtens artikel 4.2 en 4.3 voor een bepaalde bestelling mag echter niet meer bedragen dan 20% van de totale aankoopwaarde (exclusief btw) van de bestelling.

De Koper behoudt zich bovendien het recht voor om de volledige vergoeding te eisen van de geleden schade die niet gedekt is door de boetes voor laattijdige betaling (artikel ‎4.2) of de logistieke vergoeding (artikel ‎4.3), in voorkomend geval met een plafond.

De Koper zal bijzondere aandacht besteden aan de volledige vergoeding van zijn schade, in het bijzonder in de volgende gevallen:

4.5 Verbintenissen en voortgangscontracten – De Koper moedigt de Leverancier aan om te onderhandelen over voortgangscontracten en deze te sluiten met het oog op de uitvoering van bijkomende actieplannen die zijn samenwerkingsverband versterken (betrouwbaarheid van het referentiesysteem van het product, doorlooptijd, gedeeld beheer van de bevoorrading, vooruitgeschoven voorraden, anticipatievoorraden en dematerialisatie van de goederenstromen). Deze logistieke regelingen zullen het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier.

Per geval en door het sluiten van een voortgangsovereenkomst kan over een bijzonder afwijkend Servicepercentage worden onderhandeld om rekening te houden met bepaalde specifieke kenmerken van de Leverancier.

De Partijen verbinden zich ertoe in dit vooruitgangscontract samen te werken en gedurende de gehele uitvoering van onderhavige overeenkomst voorstellen te doen die het mogelijk maken om:

ARTIKLE 5. ONTVANGST – AANVAARDING – BETWISTINGSTERMIJN – RETOUR VAN DE GOEDEREN

5.1 Ontvangst – De ontvangst van de goederen houdt een eigendomsoverdracht in. Voor dit doel is het ontvangstbewijs van de Koper het enige document dat in aanmerking wordt genomen, met uitsluiting van de leveringsbon.

De ontvangstname van de goederen en de ondertekening van de ontvangstbon kunnen slechts als ontlasting dienen op vlak van boekhouding en gewicht. De ontvangst dekt in geen geval de kwaliteit van de producten, de bewaring ervan noch de zichtbare of verborgen gebreken.

5.2 Aanvaarding en betwistingstermijn – De geleverde goederen moeten in alle opzichten beantwoorden aan de kwaliteit vanuit intrinsiek oogpunt – d.w.z. beantwoorden aan de specificaties en kenmerken die de Koper gerechtigd is te verwachten – en extrinsiek – d.w.z. beantwoorden aan de etiketterings- en verpakkingsvoorschriften en in hoeveelheid aan de bestelling. Ze moeten gezond, eerlijk en verhandelbaar zijn. Zij moeten in alle opzichten in overeenstemming zijn met de wetten, verordeningen, decreten en beroepspraktijken die van kracht zijn in België en/of het Groothertogdom Luxemburg en/of, in voorkomend geval, in het land van de eindbestemming van de goederen dat vooraf door de Koper is aangewezen, met inbegrip van met name de bepalingen betreffende de bestrijding van fraude, de gezondheids-, veterinaire en douanewetgeving, de persoonlijke veiligheid, de prijsvoorschriften, de etikettering, de verpakking, de merken en octrooien. De goederen moeten ook voldoen aan de verbintenis van de Leverancier met betrekking tot de data van minimale houdbaarheid en uiterste consumptiedata, overeenkomstig het artikel 1.

Goederen die gebreken vertonen en/of niet in overeenstemming zijn met de bestelling worden geweigerd, ongeacht de handtekening op de ontvangstbon.

De redenen voor weigering van de goederen die door de Koper kunnen worden aangevoerd, zijn met name:

De goedkeuring van goederen geschiedt nadat deze zijn gecontroleerd op de plaats van levering, zoals aangegeven bij de bestelling.

Aan het einde van het goedkeuringsproces ondertekent de Koper de leveringsbon en de transportbon. Hij vermeldt de gehele of gedeeltelijke aanvaarding van de goederen of zijn volledige weigering, alsmede de voorbehouden die aan zijn beslissingen ten grondslag liggen.

Elk(e) tekort, non-conformiteit, afwijking of breuk, enz. moet binnen de hierboven aangegeven termijnen hetzij op de leveringsbon, hetzij schriftelijk, per fax of via elektronische weg worden gemeld. De Leverancier beschikt over een termijn van drie kalenderdagen vanaf de kennisgeving om de tekorten, non-conformiteiten, afwijkingen, breuken, enz. die hij meedeelt, te komen controleren. Tekorten, non-conformiteiten, afwijkingen, breuken, enz. die door de Leverancier niet binnen drie kalenderdagen na de kennisgeving worden betwist, zullen worden gevaloriseerd: ofwel zal een verzoek om een creditnota aan de Leverancier worden gezonden, ofwel zal de aftrek automatisch op de factuur worden toegepast, naar keuze van de Koper.

Aangezien een gedetailleerde controle van de ontvangen goederen niet systematisch en onmiddellijk bij ontvangst kan worden uitgevoerd, zullen de voorbehouden wegens non-conformiteit van de geleverde producten of van de hoeveelheden (kwaliteitsgebrek, niet-naleving van de leveringstermijnen, of elke andere niet-naleving van de voorwaarden die bij het plaatsen van de bestelling werden vastgesteld) in elk geval volledig ontvankelijk zijn binnen een termijn van 15 dagen, niettegenstaande de kortere termijnen die hierboven werden vermeld.

5.3 Retour van goederen – Goederen die bij de gedetailleerde aanvaarding als niet-conform worden aangemerkt, kunnen van rechtswege op kosten van de Leverancier en ongeacht de handtekening en de aantekeningen op het ontvangstbewijs naar de Leverancier worden geretourneerd.

Er zal een verzoek om creditering of terugbetaling worden opgesteld, zo nodig met vermelding van de betrokken artikelen en hun waarde.

De Koper behoudt zich tevens het recht voor om artikelen met een gebrekkig commercieel aspect terug te sturen (slechte verpakking, verpakking beschadigd door de klant om reclameaanbiedingen te recupereren, producten ongeschikt voor verkoop, …).

ARTIKLE 6. CONFORME ETIKETTERING

6.1 Conforme etikettering – De Leverancier verbindt zich ertoe op de etikettering van de verschillende producten alle gegevens te vermelden die vereist zijn overeenkomstig de Belgische, Luxemburgse en Europese regelgeving (zie de lijst van EU-etiketten die gepubliceerd is op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_nl), zoals – maar niet beperkt tot – de voedingswaarde, allergenen, oorsprong, ingrediënten, land van herkomst, enz., evenals elk advies inzake het gebruik. De Leverancier verbindt zich ertoe om ten minste in de taal/talen van het taalgebied waarin het product op de markt wordt gebracht, de informatie op te stellen die wettelijk op het etiket moet worden vermeld, en dit voor alle producten. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moet de bovengenoemde informatie in het Frans en het Nederlands op het etiket worden vermeld.

Om de naleving van de etiketteringsvoorschriften te waarborgen, verbindt de Leverancier zich ertoe zijn etikettering ter verificatie voor te leggen aan een erkende instantie (zoals Quality Partner). Het bewijs van de validering van de etikettering door de erkende instantie dient aan de Koper te worden meegedeeld. De Koper heeft het recht producten waarvan de etikettering niet door een erkende instantie is gevalideerd, te weigeren en past in voorkomend geval de in artikel 6, lid 2, bedoelde sancties toe.

Naast de etikettering houdt de Leverancier zich aan de procedures met betrekking tot autocontrole, traceerbaarheid en verplichte kennisgeving. De Leverancier moet bekend zijn bij de bevoegde autoriteiten.

6.2 Gevolgen van niet-naleving van de etiketteringsvoorschriften – De geïdentificeerde inbreuken worden bestraft door het nationale isolement van niet-conforme producten in alle logistieke centra en entiteiten van de Koper. De niet-conforme producten worden opnieuw ter beschikking gesteld van de betrokken Leverancier, die verplicht zal zijn om op eigen kosten terug te nemen en de niet-conforme producten binnen een termijn van 3 dagen na de mededeling door de Koper van de beschikbare voorraad van het betrokken product en zijn waarde te crediteren. In geval van herhaalde inbreuken zal de Leverancier van de lijst van Leveranciers worden geschrapt. De Koper houdt een lijst bij van de niet-conforme producten en van de problematische Leveranciers.

6.3 Forfaitaire schadevergoeding – Voor elke vastgestelde inbreuk is een forfaitaire schadevergoeding van € 500 per product verschuldigd aan de Koper door de Leverancier van het niet-conforme product. De Leverancier is eveneens van rechtswege verplicht de Koper volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die deze laatste lijdt als gevolg van de niet-conforme etikettering van de producten, in het bijzonder – maar niet beperkt tot – boetes die aan de Koper worden opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of elke andere bevoegde autoriteit ten gevolge van de controles en vastgestelde inbreuken, het beslag op de producten, enz.

ARTIKLE 7. LEEGGOED EN PALETTISERING

7.1 Leeggoed/Statiegeld – De hoeveelheid pallets/dragers/leeggoed dat wordt geleverd en teruggenomen wordt toegelicht op de ontvangstbon. Deze worden gefactureerd bij levering en gecrediteerd bij afhaling op basis van een tarief dat in onderling overleg tussen de Koper en de Leverancier wordt vastgesteld. De Leverancier verbindt zich ertoe zijn leeggoed systematisch terug te nemen, en ten laatste binnen de 3 maanden na levering. Daartoe dient hij zich bij de dienst leeggoed aan te bieden met een kopie van de ontvangstbewijzen waarop de niet-teruggenomen leeggoederen zijn vermeld. De terugname zal slecht op basis van bewijs van de ontvangstbon geschieden.

Na verstrijken van deze termijn van 3 maanden wordt het leeggoed eigendom van de Koper.

7.2 Palletisering – Wanneer op de commerciële bestelbon is aangegeven welke palletisering voor de levering in acht moet worden genomen, moet deze palletisering ook absoluut in acht worden genomen, tenzij later een afwijking is overeengekomen. Alle leveringen op pallets mogen uitsluitend gebeuren in “POOLING pallets”, tenzij een afwijking is overeengekomen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de pallets niet teruggezonden, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De Leverancier is ertoe gehouden zijn vervoerder in te lichten over het feit dat indien goederenbehandeling op pallets niet conform is, hij een nieuw conform pallet moet voorzien voor de ontvangst. In geval van weigering zal de Leverancier een vergoeding van € 20 per niet-conforme pallet verschuldigd zijn, onverminderd elke andere schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een niet-conforme pallet.

ARTIKLE 8. KORTINGEN EN UITGESTELDE KORTINGEN

8.1 Algemeen – Alle commissies, rabatten, voordelen, en in het algemeen alle bedragen verschuldigd door de Leverancier enz. worden geacht verschuldigd te zijn aan de Koper (of, in voorkomend geval, aan de aankoopcentrale van Louis Delhaize Groep); de betaling aan een derde belet de Koper niet om ze voor zichzelf te vorderen.

Alle bedingen of voorwaarden die het recht op korting inperken, zijn nietig.

Wanneer een korting wordt berekend op basis van de gefactureerde omzet exclusief belasting, is het in aanmerking te nemen bedrag het totale bedrag, exclusief creditnota’s met betrekking tot kortingen en rabatten.

De eindejaarskortingen maken slechts een overdracht uit van kortingen op facturen op het einde van het jaar.

8.2 Voorlopig bedrag – Elke maand (of, indien van toepassing, volgens een aan het begin van het jaar vastgesteld schema) kan de Koper aan de Leverancier een voorlopig bedrag afgeven, met inbegrip van alle kortingen, bijzondere of algemene voorwaarden, uitgestelde kortingen, commerciële samenwerking, of enig ander voordeel dat hem in het kader van de handelsovereenkomst voor het lopende jaar wordt toegekend. De samenwerking zal worden gefactureerd, en voor de kortingen zal een ontvangstbewijs worden afgegeven.

Het voorlopige bedrag is contant betaalbaar.

8.3 Balans – Aan het einde van de handelsovereenkomst voor het lopende jaar zal een balans worden opgemaakt na recuperatie van de gegevens die nodig zijn om alle bedragen en kortingen vast te stellen die de Leverancier voor het gehele jaar verschuldigd is, en volgens de bedragen die de Leverancier reeds als voorlopige bedragen heeft betaald. Voor de kortingen zal een creditnota worden opgesteld. De Leverancier verbindt zich ertoe uiterlijk op 15 februari van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar de gefactureerde samenwerking te vereffenen, evenals de kortingen door een creditnota te sturen.

Het door de Leverancier te betalen saldo dient contant te worden voldaan.

8.4 Betalingsachterstand – Voor de toepassing van de bovenstaande bepalingen is er sprake van betalingsachterstand wanneer de door de Leverancier verschuldigde bedragen niet op hun vervaldag worden betaald en/of wanneer de Leverancier na de contractuele datum creditnota’s verzendt.

In afwijking van de aanvullende bepalingen van het toepasselijke recht overeenkomstig artikel ‎23.1 van de AAV (cf. de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en de Luxemburgse wet van 18 april 2004 betreffende de betalingstermijnen en de vertragingsrente), wordt tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de vertragingsrente die van de Leverancier kan worden gevorderd:

Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur na ingebrekestelling een bijkomende forfaitaire vergoeding ten belope van 15 %van de factuur in rekening gebracht worden.

ARTIKLE 9. COMPENSATIE

De Koper behoudt zich het recht voor om alle bedragen die de Leverancier verschuldigd is aan de bedrijven van de groep van de Koper te verrekenen met de bedragen die verschuldigd zijn door één van de bedrijven van de groep van de Koper.

Elke verstreken publicitaire tussenkomst kan van het bedrag van elke factuur worden afgehouden.

ATIKEL 10. CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN EN GARANTIES

10.1 Garanties – De Leverancier garandeert dat de verkochte producten in overeenstemming zijn met:

De Leverancier garandeert bovendien dat:

Als gevolg van het voorgaande verbindt de Leverancier zich ertoe voor elk product waarvoor dat nodig is, informatie te verstrekken waaruit blijkt dat het voldoet aan de geldende regelgeving in elk van de landen waar de producten op de markt zullen worden gebracht, en wel in de officiële talen van elk land.

Voor bederfelijke producten verbindt de Leverancier zich ertoe, in onderling overleg met de Koper, informatie te verstrekken over de minimale houdbaarheidsdatums en de uiterste consumptiedata van de goederen.

Elk kwaliteits- of voedselveiligheidsprobleem moet door de Leverancier onmiddellijk worden gemeld aan de kwaliteitsdienst van de Koper.

10.2 Gevolgen van niet-naleving van de garanties – De Leverancier is aansprakelijk voor alle inbreuken op en/of overtredingen van de wetgeving die van toepassing is op de geleverde goederen en producten en vrijwaart de Koper voor alle schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de geleverde goederen of producten. In geval van niet-nakoming van de in artikel 10‎1 bedoelde garanties draagt de Leverancier de gevolgen van de niet-nakoming of de gebrekkigheid van het verkochte, onder meer in de volgende gevallen:

In dit opzicht wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke inbreuk op deze garantie van conformiteit van de geleverde producten met de contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen en voor de volledige duur van elk van deze inbreuken, de Leverancier de volledige eventueel verloren handelsmarge voor zijn rekening zal nemen, met een minimum dat onherleidbaar is vastgesteld op 2.500 euro.

De Leverancier verbindt er zich eveneens toe de Koper te vrijwaren tegen alle stoornissen, regres, vorderingen, eisen of uitzettingen van welke aard ook van derden met betrekking tot de Koper, alsook tegen elke vordering die derden tegen de Koper zouden kunnen instellen als gevolg van de verkoop, het te koop aanbieden of het ten toon stellen met het oog op verkoop van de door de Leverancier geleverde goederen en elke veroordeling die de Koper hierdoor zou kunnen lijden, en zal de kosten van verweer van de Koper voor zijn rekening nemen.

De Koper behoudt zich tevens het recht voor om, in geval van niet-conformiteit of gebrekkige levering van goederen door de Leverancier, lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.3 Garantstelling – De Leverancier garandeert de Koper dat zijn agenten, verkopers of andere tussenpersonen dezelfde conformiteitsgarantie naleven als die welke door artikel ‎1 aan de Leverancier worden opgelegd en dat zij de Koper in dezelfde mate waarborgen voor alle schade die voortvloeit uit de niet-conformiteit van de geleverde producten, in overeenstemming met artikel ‎10.2.

ATIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geen enkel beding van eigendomsvoorbehoud in hoofde van de Leverancier wordt aanvaard door de Koper.

In geval van verkoop van goederen door de Koper, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, niettegenstaande enig andersluidend beding. De klant verbindt zich er persoonlijk toe ten opzichte van de Koper om op geen enkele wijze over de goederen te beschikken, noch in volle eigendom, noch door deze in pand te geven of op enigerlei wijze in onderpand te geven, alvorens de prijs volledig is betaald. In het geval dat de betaling niet op de voorziene vervaldatum zou geschieden, houdt de Koper zich het recht voor de teruggave van de goederen te eisen met vergoeding van elke waardevermindering of verslechtering ervan, onverminderd elke andere schadevergoeding.

ATIKEL 12. MEDEDELING VAN DE OMZET

De Leverancier deelt de Koper maandelijks, en aan het einde van elk jaar uiterlijk op de 5e werkdag van het volgende jaar, de gefactureerde omzet mee (per afdeling of groepering), exclusief creditnota’s in verband met kortingen en rabatten, die hij met de Koper heeft behaald.

ATIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID

De Leverancier verbindt zich ertoe, tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen, ongeacht de oorzaak van de eventuele beëindiging of niet-verlenging van deze overeenkomst, niets te onthullen en een strikte geheimhoudingsplicht in acht te nemen met betrekking tot de ingewonnen informatie en de voorwaarden die zijn overeengekomen in het kader van of ter gelegenheid van de onderhandeling, de sluiting of de uitvoering ervan. De Leverancier ziet erop toe dat zijn personeel en eventuele derden met wie hij dergelijke informatie deelt, aan een soortgelijke geheimhoudingsplicht gebonden zijn.

De Leverancier verbindt zich er voorts toe deze informatie alleen te gebruiken in het strikte kader van deze overeenkomst.

De Koper houdt zich het recht voor schadevergoeding te eisen voor de geleden schade in geval van niet-naleving van dit beding.

ATIKEL 14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke Partij erkent dat zij in het kader van het proces van ondertekening en uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken die door de andere Partij en/of derden op verzoek van een van de Partijen zijn verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie over een werknemer). Elke Partij:

Indien de Koper in een dergelijk verband persoonsgegevens verstrekt aan de Leverancier, verbindt hij zich ertoe de Privacyverklaring van de Koper (beschikbaar op de website van de Koper) aan de betrokken personen mee te delen.

ATIKEL 15. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

De Leverancier verbindt zich ertoe de Belgische en Luxemburgse nationale wetgeving na te leven, alsook de bepalingen van de Europese en internationale verdragen betreffende kinderarbeid, gezondheid en milieu, en garandeert in elk geval dat geen enkele vorm van dwangarbeid of uitbuiting van kinderarbeid bij de productie door de fabrikant of een van zijn onderaannemers zal plaatsvinden die in strijd zou zijn met deze nationale wetten en met de internationale verdragen nrs. 29, 105 en 138 van de IAO.

De Leverancier dient er ook op toe te zien dat hij zich houdt aan het beleid inzake de bestrijding van het witwassen van geld en van corruptie.

Hieronder vallen ook beleidsmaatregelen die op de bovengenoemde gebieden nog niet zijn voltooid, maar wel in ontwikkeling zijn.

ATIKEL 16. SCHADELOOSSTELLINGEN

16.1 Niet-naleving van de codificatieregels “GS1” – Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de Leverancier zich houden aan de “GS1”-codificatieregels die beschikbaar is op gs1.org voor de etikettering en markering van zijn producten. In geval van een vergissing of een fout in de codering, kan de Koper ofwel de producten onmiddellijk terugsturen zonder kosten of schadevergoeding van welke aard ook, ofwel aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding van 400 euro per overtredende EAN-code, met dien verstande dat voor de berekening van de schadevergoeding er slechts één “foutieve” EAN-code is voor alle producten met dezelfde EAN-code.

16.2 Administratieve kosten voor logistieke wijzigingen – Voor elke logistieke wijziging van het productassortiment in de verkooppunten van de Koper is de Leverancier verplicht om het relevante logistieke platform (of de relevante manager indien rechtstreekse levering aan het verkooppunt is overeengekomen) ten minste 30 kalenderdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te brengen.

De leveringsbon van de producten bevat alle elementen die nodig zijn voor de identificatie en de controle van de aard en het aantal van de geleverde producten en laat geen enkele onduidelijkheid bestaan over de aard en de ontvangen hoeveelheden, zijnde en ten minste:

Indien de Leverancier de verplichte kennisgeving voor wijzigingen niet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand heeft gedaan, behoudt de Koper zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 250 euro per foutieve referentie geleverd op het platform (EAN-code, verpakking, palletisering, enz.), met dien verstande dat voor de berekening van de schadevergoeding er slechts één foutieve referentie is voor alle producten met dezelfde referentie.

16.3 Vertraging bij de mededeling van diverse statistische, traceerbaarheids- en milieu-informatie (INTRASTAT, AFSCA, AFMPS, FOST +, VALORLUX, VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAXES, Verpakkings- en milieubijdragen …) – Bij het registreren van het product in het systeem van de Koper verbindt de Leverancier zich ertoe de Koper onverwijld de verschillende statistische, traceerbaarheids- en milieu-informatie mee te delen (INTRASTAT, AFSCA, FOST +, VALORLUX, VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAXES, Verpakkings- en milieubijdragen …).

In geval van wijzigingen of fouten verbindt de Leverancier er zich eveneens toe alle nuttige informatie onmiddellijk mee te delen.

De Koper behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding te eisen in geval van een vertraging van 7 kalenderdagen bij het verstrekken van de informatie die de Leverancier verplicht moet meedelen. Het uitblijven van een antwoord binnen de termijn van 7 kalenderdagen of een onjuist antwoord op een verzoek om informatie van de Koper wordt automatisch als een dergelijke vertraging beschouwd. Deze administratieve vergoeding is vastgesteld op een forfaitair bedrag van 500 euro.

16.4 Vergoedingen wegens laattijdige levering – In geval van laattijdige levering zijn de in artikel ‎2 van de AAV bedoelde vergoedingen verschuldigd.

16.5 Logistieke vergoedingen voor Servicepercentages – In geval van niet-naleving van de Servicepercentages zijn de in artikel 3.3 bedoelde vergoedingen verschuldigd.

16.6 Forfaitaire vergoeding wegens niet-naleving van de etiketteringsregels – Voor elke inbreuk op de etiketteringsregels is de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 3 verschuldigd.

16.7 Vergoedingen wegens niet-betaling van de factuur na ingebrekestelling – In geval van niet-betaling van een factuur is de schadevergoeding bedoeld in artikel 4 verschuldigd.

16.8 Schadevergoeding wegens niet-naleving van elke andere inbreuk op de AAV – De Koper behoudt zich het recht voor om van de Leverancier schadevergoeding te eisen voor de geleden schade in geval van niet-naleving van enige bepaling van de AAV en in het bijzonder van de artikelen 13 en 14.

16.9 Schadevergoeding voor alle resterende schade – Bovendien behoudt de Koper zich het recht voor om eventuele bijkomende schadevergoeding te eisen voor verliezen die de bovenvermelde schadevergoeding overschrijden, en zich desgevallend tot de bevoegde rechtbanken te wenden.

ATIKEL 17. DUUR

Deze AAV zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen de Partijen totdat zij uitdrukkelijk worden gewijzigd of herroepen. In geval van een jaarlijkse commerciële overeenkomst kunnen deze bepalingen slechts worden opgezegd bij het jaarlijkse verstrijken van de commerciële bepalingen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 9 maanden bij aangetekend schrijven.

ATIKEL 18. VERBREKING EN BEËINDIGING

Elk van de Partijen kan onderhavige overeenkomst bij eenvoudige aangetekende brief en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen of opschorten in de volgende gevallen:

Bovendien kan elk van beide Partijen de overeenkomst opzeggen of opschorten in geval van niet-nakoming door een van de Partijen van een van haar verplichtingen, indien de andere Partij de vermeende inbreuken niet op afdoende wijze herstelt binnen 10 werkdagen na de ingebrekestelling van de eisende Partij in dit verband per aangetekende brief. De opschorting of niet-levering van de in promotie aangeboden goederen is evenwel strikt verboden op straffe van toepassing van de in artikel 4 bedoelde schadeloosstellingen.

ATIKEL 19. NALEVING VAN DE AAV

ATIKEL 20. NIET-UITOEFENING VAN EEN RECHT

Het feit dat de Koper niet de volledige uitvoering van een AAV-clausule eist, houdt geen verklaring van afstand van die clausule in.

ATIKEL 21. KENNISGEVINGEN

Alle correspondentie en kennisgevingen tussen de Partijen worden in tweevoud verzonden:

Elke kennisgeving, mededeling of aanvraag die betrekking heeft op de uitvoeringsvoorwaarden van de artikelen 4.2, 4.3, 4.4 en 16 moet schriftelijk en in tweevoud worden gericht aan:

Elke wijziging in de contactgegevens van de Partijen moet schriftelijk aan de andere Partij worden meegedeeld.

ATIKEL 22. BIJLAGEN

Eventuele bijlagen bij deze AAV maken er integraal deel van uit.

ATIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

23.1 Toepasselijk recht – Deze overeenkomst, de handelsbetrekkingen tussen de Partijen en elk geschil met betrekking tot de bestelling, levering en/of betaling van de betrokken goederen en diensten zijn onderworpen aan het recht van het land (België of Luxemburg) waar de zetel van de Koper gevestigd is.

23.2 Bevoegde rechtbank – De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdkantoren van de Koper gevestigd is, zijn exclusief bevoegd voor elk geschil tussen de Partijen in verband met onderhavige overeenkomst, de handelsrelatie of elk geschil in verband met de bestelling, levering en/of betaling van de betrokken goederen en diensten.

Indien verschillende kantoren van de Koper betrokken zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel als enige bevoegd.

De Koper behoudt zich niettemin het recht voor om elk geschil voor te leggen aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn volgens het toepasselijke recht.

ATIKEL 24. DIVERSEN

Onderhavige AAV vervangen de vorige algemene voorwaarden en zijn onmiddellijk van toepassing op de huidige commerciële en contractuele relatie.

Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig zijn, maakt dit de overeenkomst in haar geheel niet ongeldig en vormt dit geen beletsel voor de uitvoering van de overige bepalingen. De Partijen komen overeen alles in het werk te stellen om een ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige en afdwingbare clausule die zo veel mogelijk dezelfde strekking heeft als de ongeldige en niet-afdwingbare clausule.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van onderhavige AAV, prevaleert de Franse versie.